Устав ХОМГО “Славянский Союз казаков-характерников” · 11.01.09

Статут Харківської обласної молодіжної громадської організації "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ СОЮЗ козаків-характерників"

1. Загальні положення

1.1. Харківська обласна молодіжна громадська організація "Слов'янський Союз козаків-характерників це - місцева молодіжна громадська організація створена на основі єдності інтересів громадян України, для відродження звичаїв і традицій українського козацтва.

1.2. Організація стоїть на світоглядних засадах народного Звичая, не заперечуючи та не поборюючи права кожного козака (члена організації) самостійно і добровільно обирати собі релігію чи відмовлятись від такої.

1.3. Повна назва організації - Харківська обласна молодіжна громадська організація "Слов'янський Союз козаків-характерників", скорочена - ХОМГО "Слов'янський Союз козаків-характерників" (далі по тексту Союз).

1.4. У своїй діяльності організація керується Конституцією України, Законом України "Про молодіжні та дитячі громадські організації", Законом України "Про об`єднання громадян", цим Статутом та іншими документами чинного законодавства України.

1.5. Організація має статус юридичної особи, згідно чинного законодавства та набуває це право з моменту її реєстрації у державник органах, як незалежна самостійна організація.

1.6. Союз має самостійний баланс, розрахункові рахунки в установах банків, печатку, штамп, бланки зі своїми найменуваннями та іншими реквізитами.

1.7. Відповідно до козацьких традицій, Союз має власні козацькі клейноди (символи) - прапори, хоругви, емблеми, значки, форму та ознаки влади старшин, які затверджуються Радою Відаючих і реєструються в установленному законодавством порядку.

1.8. Статут Союзу є єдиним та загальнообов'язковим для структурних підрозділів, які в нього входять.

1.9. Союз здійснює свою діяльність на території Харківської області.

1.10. Союз не може бути тереном для міжпартійної чи міжконфесійної боротьби.

2. Мета та завдання

2.1. Метою діяльності Союзу є духовне та фізичне самовдосконалення своїх членів шляхом відродження та популяризації національних звичаїв, світогляду наших прадідів і історичних традицій українського козацтва.

2.2. Завдання організації:

 • виховання молодого покоління в дусі національної гідності, честі, шляхетства, козацького (дружинницького) лицарства та відданості своїй Батьківщині;
 • відродження та розвиток історичних, патріотичних, господарських і культурних традицій козацтва на Слобожанщині, примноження слави української шляхти (військової еліти) – козаків-характерників;
 • розвиток військово-прикладних і технічних видів спорту та туризму;
 • створення відповідно до Закону України, козацьких фермерських господарств, а також козацьких Січей і поселень, як осередків розвитку традиційних форм господарювання;
 • виховання молоді на козацьких традиціях, організація фізкультурно-спортивної та культурно-просвітницької діяльності, створення козацьких навчально-виховних закладів, шкіл, дитячих садків, центрів тощо;
 • сприяння розвитку і пропаганді козацького бойового мистецтва та козацького бою;
 • піклування про пам'ятники історії та культури України, здійснення у відповідних місцях природоохоронних заходів та сприяння науково-пошуковій роботі;
 • відродження та поширення традиційної релігійної духовності козаків-характерників, відновлення і будівництво храмів, святинь тощо, відродження традиційних слов'янських ремесел.

2.3. Основні напрямки діяльності:

 • духовно-просвітницький, з метою національного відродження;
 • науково-методичний;
 • спортивно-оздоровчий;
 • творчий.

В основі діяльності:

 • взаємодія з громадськими та спортивними організаціями, політичними партіями, релігійними організаціями, громадянами, залучення населення до занять фізкультурою та спортом, проведення спортивно-масових заходів, спортивних змагань, свят, фестивалів, наукових конференцій, походів і мітингів;
 • сприяння відродженню та розвитку козацького бойового мистецтва та інших бойових мистецтв шляхом розвитку і реалізації традиційних козацьких систем та методів фізичної, технічної і психологічної підготовки, фехтування, верхової їзди, тощо;
 • створення методичних, організаційних, матеріально-технічних та інших умов для занять козацьким двобоєм;
 • атестація спортсменів, тренерів та суддів з козацького бойового мистецтва, інших українських бойових мистецтв, а також організація науково-методичної навчальної роботи з інструкторсько-арбітражним персоналом, видача свідоцтв та присвоєння ступенів майстерності (регулюється внутрішнім положенням про центри козацьких бойових мистецтв);
 • сприяння розробці і здійсненню спільних заходів і програм з державними підприємствами, установами і організаціями по охоронній діяльності і профілактиці правопорушень, що не суперечить чинному законодавству;
 • проведення роботи по пропаганді здорового засобу життя. З цією метою здійснювати організацію випусків плакатів, буклетів, наочної агітації, відеозйомку, демонстрацію кінофільмів, кінолекторіїв на духовно-патріотичну, спортивну і правову тематику;
 • сприяти військкоматам у допризовній підготовці молоді по певних військових спеціальностях, проведенню заходів цивільної оборони, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і наданню допомоги потерпілим;
 • здійснення іншої діяльності, не забороненої чинним законодавством.

2.4. Союз підтримує зв'язки з добровільними спортивними і громадськими організаціями інших держав.

2.5. Союз:

 • виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнових і немайнових прав;
 • представляє інтереси членів організації в державних і громадських органах;
 • організовує спортивні центри і школи, проводить спортивні заходи, використовуючи для цього власні і залучені засоби державних, профспілковаих та інших організацій, спонсорів і учасників заходів, а також засоби підприємств і закордонних партнерів;
 • проводить козацькі таборові збори та походи, спортивні змагання з традиційних козацьких вмінь та вправ;
 • проводить роботу щодо створення Козацьких Січей і поселень, де запроваджуються традиційні форми господарювання;
 • проводить просвітницько-роз'яснювальну діяльність з метою поширення і відновлення традиційного для українців-русичів розуміння Бога (української Рідної Віри).

2.6. Засобами виховання є: етика, естетика, філософія, спорт, психлогія, українознавство, природознавство та народна медицина.

3. Членство в Союзі. Права та обов'язки Членів

3.1. Членство в Союзі є індивідуальним.

3.2. Індивідуальними членами Союзу можуть бути громадяни України, за власною письмовою заявою які:

 • визнають цей статут, поділяють його мету, сприяють виконанню програмних засад і сплачують членські внески; .
 • пройшли випробувальний термін (будучи козаками-кандидатам) й з вишколом, атестувалися та були обрядово посвячені в дійсні козаки;
 • є активними прихильниками відродження українства, розвитку Характерного козацтва і пропаганди здорового способу життя.

3.3. Члени Союзу мають право:

 • брати участь у всіх заходах Союзу, в тому числі і у Великій Раді;
 • обирати та бути обраним до керуючих та контролюючих органів Союзу;
 • займатись у гуртках, спортивних центрах, козацьких навчальних закладах;
 • користуватися, у встановленому порядку, спортивними спорудами, базами та спорядженням для навчально-тренувальних занять та відпочинку, які є власністю або арендуються організацією;
 • носити однострої та використовувати символіку Характерного Козацтва у встановленому порядку;
 • отримувати козацькі звання та посади у відповідності з внутрішнім положенням "Про козацькі звання та посади".

З.4. Обов'язки членів Союзу:

 • дотримуватися вимог Статуту;
 • брати активну участь у роботі осередків;
 • виконувати рішення і розпорядження керівних органів;
 • постійно самовдосконалюватися духовно та фізично;
 • зберігати і розвивати козацькі традиції; .
 • оберігати честь і гідність козацького імені, збільшувати і зміцнювати кількість та єдність козацтва;
 • сплачувати вступні та членські внески.

3.5. Припинення членства у Союзі:

 • за власним бажанням, на підставі письмової заяви;
 • в разі порушень Статуту, а також за дії, які нанесли шкоду авторитету Союзу за рішенням Ради Отаманів.

4. Організаційна будова та органи управління Союзу

4.1. Вищим органом Союзу є Велика Рада (зібрання), до якої входять всі члени Союзу.

4.2. Велика Рада скликається Радою Отаманів не рідше одного разу в три роки.

4.З. Велика Рада :

 • приймає Статут і вносить до нього зміни та доповнення;
 • затверджує положення та склад Ради Отаманів;
 • обирає Ради Отаманів;
 • обирає фінансово-ревізійну комісію в складі трьох - п'яти осіб і заслуховує її звіти;
 • розпоряджається майном Союзу;
 • визначає основні напрямки роботи та завдання на черговий період;
 • приймає до розгляду і вирішує всі інші питання, пов'язані з діяльністю Союзу.

4.4. Рада Отаманів:

 • є постійнодіючою центральною вищою адміністративною владою Союзу;
 • керує роботою Союзу та Ради Старшини;
 • призначає та усуває від виконання обов'язків наказну Старшину;
 • звітує Великій Раді про роботу Ради Старшини, контролює роботу Старшини;
 • діє від імені Союзу, вирішує питання пов'язані з укладенням контрактів, угод, підписує фінансові документи;
 • представляє Союз перед органами влади, юридичними і фізичними особами;
 • видає накази та розпорядження;
 • відкриває в банках України розрахункові та інші рахунки;
 • заявляє від імені Союзу претензії і позови до юридичних осіб і громадян, як в Україні так і за кордоном;
 • скликає Раду Старшини.

4.5. Рада Старшини:

 • керує діяльністю Союзу в період між Великими Радами;
 • впроваджує в життя рішення Великої Ради, здійснює поточну господарську діяльність;
 • веде облік членів Союзу;
 • видає рішення, на основі яких складаються накази і розпорядження Ради Отаманів;
 • здійснює повсякденну практичну роботу, необхідні ділові контакти з іншими, організаціями;
 • приймає рішення про створення чи ліквідацію підприємств, фірм, спортивних шкіл, центрів,фондів;
 • затверджує положення, які регламентують внутрішню діяльність, інструктивний матеріал, кошторис адміністративно-господарських витрат.

4.6. Рада Старшини складається з козацької Старшини, склад якої регламентується положенням „Про Старшину ССКХ".

4.7. Рада Отаманів - є вищим судовим (морально-духовним) органом у організації, та має право накладати "вето" на накази і рішення Ради Старшини. Спостерігає за виконанням статутних завдань. Її склад, права та обов'язки регламентуються положенням про Раду Отаманів, що затверджується Великою Радою.

5. Фінансово-ревізійна комісія

5.1. Фінансово-ревізійні комісії діють у всіх структурних підрозділах Союзу. У склад ревізійних комісій не можуть бути обрані посадові особи.

5.2. Фінансово-ревізійна комісія Союзу обирається Великою Радою в складі трьох - п'яти чоловік терміном на три роки і діє на підставі окремого положення, затвердженого Великою Радою.

5.3. Фінансово-ревізійні комісії обирають зі свого складу голову та писаря комісії. Мають повноваження на:

 • контроль та ревізію господарсько-фінансової діяльності;
 • контроль щодо напрямків використання спонсорської та іншої допомоги та припинення їх дій в разі невідповідності статутним засадам;
 • контроль щодо напрямків використання членських внесків та повернення їх в разі невідповідності статутним засадам;
 • контроль та ревізія стану і обліку матеріальних цінностей.

6. Економічна та міжнародна діяльність

6.1. Союз має свої основні та оборотні засоби. Союз володіє, користується та розпоряджається майном і ресурсами на правах власності, має рахунки в установах банків в українській і іноземній валюті, користується кредитами банків.

6.2. В установленому законом порядку Союз може вступати в договірні стосунки з державними, кооперативними, громадськими організаціями.

6.3. Союз має право будувати та закуповувати, приймати і представляти різноманітне рухоме та нерухоме майно, здійснюючи в повному обсязі право володіння власністю.

6.4. Союз встановлює громадські, спортивні та економічні зв'язки з державними та міжнародними організаціями, фірмами та окремими особами на принципах рівноправності та взаємовигоди.

6.5. Згідно з цілями діяльності Союзу:

6.5.1. Виробляє символіку і атрибутику Союзу, яку расповсюджує на своїх заходах.

6.5.2. Проводить та організовує конференції, форуми, фестивалі, змагання, турніри з різних видів спорту та суспільних проблем, туристичні та спортивні походи, пробіги та інші заходи.

6.5.3. Проводить психолого-педагогічні курси, лекторії, семінари, практикуми оздоровлення, духовного розвитку та самовдосконалення, інші заходи.

7. Кошти і майно

7.1. Кошти накопичуються за рахунок:

 • членських внесків;
 • грошових надходжень, пожертв від благодійних та інших заходів;
 • грошових надходжень від спонсорів;
 • грошових надходжень від структурних підрозділів та створених господарських структур;
 • інших надходжень від громадян і організацій України та інших держав;
 • державних субсидій та дотацій.

7.2. Розміри відрахувань у фонд Союзу від діяльності створених при ньому господарських структур визначаються відповідним договором.

7.3. Кошти Союзу використовуються:

 • для проведення заходів передбачених Статутом;
 • організаційно-господарські потреби та утримання штатного апарату;
 • на придбання матеріально-технічних засобів;
 • на матеріальну допомогу членам Союзу.

8. Зміни та доповнення до статуту

8.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносить Велика Рада. Рішення про зміни чи доповнення до Статуту вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на Раді делегатів.

8.2. Кожний член Союзу має право запропонувати в письмовій чи усній формі зміни чи доповнення до Статуту.

8.3. Після прийняття рішення про зміни чи доповнення до Статуту, на Великій Раді обирається редакційна комісія, яка зобов'язана у встановлений законодавством України термін, подати їх у державні органи виконавчої влади для офіційної реєстрації у 5-денний термін.

9. Реорганізація та ліквідація

9.1. Реорганізація та ліквідація Союзу проводиться у випадках:

 • рішення Великої Ради з погодженням Ради Отаманів;
 • передбачених чинним законодавством.

9.2. Велика Рада призначає ліквідаційну комісію, яка подає на затвердження Великої Ради ліквідаційний баланс.

9.3. Припинення діяльності Союзу може бути проведено шляхом його реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

9.4. Кошти та інше майно Союзу, в тому числі і при ліквідації, не можуть перерозподілятися між його членами, а використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках передбачених законодавством, за рішенням суду спрямовується в дохід держави.

Назад к основной статье

* * *

Комментирование этой статьи закрыто.

slavs feed slavs feed

Поиск

Украинская правда

Новые комментарии

Друзья