Як русини стали українцями · 27.06.07

Серед широкого загалу, і навіть серед частини науковців, досить поширений стереотип, що русинами завжди були лише західні українці. Сучасні ж діячі так званого політичного русинства на Закарпатті навіть оголошують існування там окремого русинського народу, відмінного від українців, на тій підставі, що закарпатці найдовше зберігали цю самоназву. Але річ у тому, що раніше всі українці звалися «русинами», а етнонім цей походить саме з Середнього Подніпров’я. Етнонім «русини» — перша самоназва українського народу, який пізніше, з певних причин, змінив самоназву, і до того ж не так уже й давно.

Вперше цей етнонім у збірній формі множини «русь» і в однині «русин» фіксується в «Повісті временних літ» під 911—912 рр. у договорах князя Олега з Візантією. (Такий тип етнонімії зі збірною формою множини взагалі характерний для давньоруської та староукраїнської мови, наприклад, «литва» — «литвин», «чудь» — «чудин», «мордва» — «мордвин» і т. п.) Походження самої назви «Русь», від якої утворився названий етнонім, дуже дискусійне, заплутане й заслуговує на окремий розгляд. Але, як свідчать мовознавчі дослідження, всі етноніми, як правило, утворюються доволі випадковим шляхом і, виникнувши, швидко втрачають зв’язок із середовищем свого походження (наприклад, франки були відмінним від французів народом, хоча й дали їм свою назву, а болгарами спочатку звалися тюркські кочівники). В давньоруський час етнонім «русь»/«русин» вживався лише стосовно жителів Київського і Переяславського князівств, тобто Русі у вузькому чи власному розумінні. Решта ж мешканців Давньоруської держави, як це добре видно з літописів, звалися так, тільки зіштовхуючись із представниками чужих держав, оскільки мали власні, земельні етноніми. Вони утворилися після зникнення давніх племінних етносів (полян, волинян, деревлян та ін.) і виникнення в період удільної роздробленості нових етнічних спільнот у межах «земель»-князівств. На території України це «чернігівці», «галичани», «володимирці» («волинці»), невелика спільнота «болохівців», а також «турівці» на нинішньому україно-білоруському прикордонні і «севрюки» на україно-російському. У кінці ХІІ — на початку ХІІІ ст. самоназва «русь»/«русин» поширюється на всю територію Південної Русі (в майбутньому України), витісняючи земельні етноніми. Поширення тут етноніма «русь»/«русин» як самоназви всього місцевого населення, що чітко фіксується в літописах (найбільше у Галицько-Волинському), є свідченням завершення українського етногенезу. Адже поява єдиної самоназви, як показують дослідження етнологів, свідчить і про появу етносу. На теренах Росії приблизно тоді ж утверджується самоназва «русские», яка хоч і подібна до «русь»/«русин», проте утворена за зовсім іншою моделлю (див. «Як народилися українці», «ДТ» за 23 квітня 2005 р.).

Прикладів, коли зовсім різні народи мають схожі й навіть тотожні назви, етнологія знає достатньо (франки і французи, бритти і британці, татари — сибірські, казанські, астраханські, кримські та ін., які є різними народами). До речі, такі назви, як «русичі», «руси» і т. п., що нині широко вживаються як письменниками, так і науковцями, є кабінетним витвором частково давніх книжників, а частково сучасних авторів. Самі наші предки їх не використовували.

Отож, етнонім «русь»/«русин» вживався як самоназва всього українського народу впродовж XIII — початку XVIIІ ст., і це добре задокументовано джерелами як із Волині та Галичини, так і з Середнього Подніпров’я. Зокрема його у тій-таки давній формі «русь»/«русин» ми зустрічаємо в таких пізніх за часом створення творах зі Східно-Центральної України, як «Хроніка» Феодосія Софоновича (завершується 1672 р.), Літопис Григорія Граб’янки та вірші й приповісті Климентія Зіновієва (кінець XVII — початок XVIII ст.), Літопис Самовидця (закінчується 1702 р.), Літопис Самійла Величка (початок XVIII ст.), а також у гетьманських документах того періоду. А сама Україна тоді звалася «Руссю». Росію у нас тоді звали Московією, Білорусь — Литвою (і, відповідно, росіяни — «москалі», «москвитини», білоруси — «литвини»). Назва ж «Україна» була лише крайовим топонімом, яким називали прикордонні з Диким Полем середньонаддніпрянсько-східноподільські землі — козацькі території. Вона й означала, власне, «кордон», а не «окраїна» чи «країна», про що детально писав ще Михайло Грушевський. Цей факт чомусь проходить повз увагу сучасних дослідників.

Найбільш пізнє вживання етноніма «русин», виявлене мною у джерелах зі Східно-Центральної України, припадає на 1728 р. Ми натрапляємо на нього у драмі «Милость Божія», створеній у Києві до 80-річчя початку Хмельниччини та на честь вступу на гетьманську посаду Данила Апостола. Водночас ще у 50-х роках ХІХ ст. етнонім «русин» вживався тут кобзарями у співаних ними думах. Наприклад, у записаній від кобзаря Андрія Шута з Чернігівщини думі «Хмельницький і Василій Молдавський» говориться: «Що ж то в нас гетьман Хмельницький, русин». Цей факт свідчить, що етнонім «русин» вживався у Східній Україні, зокрема серед простолюду, де книжні й офіційні термінологічні нововведення сприймалися не одразу, набагато довше за відзначений 1728 рік.

У XVIII—ХІХ ст. в підросійській Україні, насамперед серед політичної еліти, етнонім «русь»/«русин» витісняється офіційною, прийнятою в державному діловодстві Росії формою «малоросіяни», пізніше зміненою на «малороси». До речі, цей термін ввели в обіг самі українці, хоча зміст його спочатку був зовсім іншим, ніж пізніше. Походить він від назви Мала Росія, яка разом з назвою Велика Росія була введена в обіг константинопольським патріархатом у ХІV ст. При цьому греки, за аналогією з термінами «Мала Греція» і «Велика Греція», під Малою Росією розуміли метрополію — Південну Русь (теперішню Україну), а під «Великою Росією» — її віддалені колонії й окраїни. Цю грецизовану версію назви Русі, разом з утвореним від неї етнонімом «малоросіяни», спопуляризували київські книжники ХVII ст. Від них її перейняли офіційні кола Росії, причому змінивши зміст, який став тепер означати росіян, тільки вже «малих».

На приєднуваних до Російської імперії правобережних українських землях етнонім «русин» зникав не відразу (що ще раз свідчить на користь його довшого побутування і в Східній Україні). Так, іще у 60-х роках ХІХ ст. він широко вживався на Східному Поділлі, яке, як відомо, ввійшло до складу Росії наприкінці XVIII ст. Зокрема етнонім «русин» стосовно нинішньої Вінниччини фіксується у відомому збірнику приказок і прислів’їв Матвія Номиса (Симонова) та в зібраних там же народних оповіданнях і казках. Вживає його у своїх творах і подолянин Степан Руданський. Саме в ХІХ ст. фіксується вживання цього етноніма у формі множини «русини». У західних регіонах України (на Волині, Галичині, Буковині) самоназва «русини», яка вже не була на той час загальноукраїнською, побутувала до початку, а то й до середини ХХ ст., а на Закарпатті ще довше.

Етнонім «українці» виникає пізно, утверджується ж як загальноукраїнська самоназва практично на наших очах. Уперше термін «українці» фіксується наприкінці XVI ст. у документах, присвячених повстанню Григорія Лободи та Северина Наливайка, а також боротьбі з татарами. В першій половині XVII ст. «українцями» називали на сеймах Речі Посполитої послів від Київського, Брацлавського та Чернігівського воєводств. Це був іще не етнонім, і тим більше не самоназва, а лише територіальна назва всіх жителів прикордоння — «України», незалежно від національності. Спричинили ж перетворення терміна «українці» на самоназву події Козацької революції середини XVII ст. і виникнення на території власне України Гетьманської держави. Саме відтоді термін «українці» поступово утверджується як етнічна назва жителів цих теренів, зокрема Середньої Наддніпрянщини і Лівобережжя (але не всієї України в сучасному розумінні). В універсалах Богдана Хмельницького та інших гетьманів з’являються назви «народ украйно-малоросійський», «народ український». Термін же «українці» в етнічному розумінні зустрічаємо у листі невідомої особи до Івана Виговського 1657 р., в листі архімандрита Новгород-Сіверського монастиря Михайла Лежайського до боярина Артамона Матвєєва 1675 р. Наприкінці XVII — на початку XVIII ст. етнонім «українці» використовують у своїх літописах, поряд із термінами «русь»/«русин», Григорій Граб’янка і Самійло Величко. У XVIII—XIX ст. термін «українці» поширюється серед населення як етнонім, проте тільки як регіональний. Зокрема Яків Маркович у «Записках про Малоросію» (1798 р.) вказує, що Україною вважається територія «між реками Остром, Супоєм, Дніпром і Ворсклою», «від чего й тамошніх жителів називають українцами».

Починаючи з першої половини ХІХ ст., українська інтелігенція (Михайло Максимович, Микола Костомаров, Ізмаїл Срезневський, Осип Бодянський, Михайло Драгоманов та ін.) починає використовувати назву «українці» як загальноукраїнський етнонім, на противагу витісненому на Наддніпрянщині і Лівобережжі дією російських офіційних властей етноніму «русини». Її зусиллями етнонім «українці» поступово поширюється по всій території України. Однією з вагомих причин прийняття українською інтелігенцією нового етноніма була монополізація Росією давньоруської спадщини і неможливість ефективно протистояти цьому в умовах відсутності в українців своєї державності. Тим часом етнонімічна назва «українці» була дуже вдалою, оскільки поєднувалася зі славним козацьким минулим і вже побутувала як один із регіональних етнонімів. Проте утвердження нового загальноукраїнського етноніма відбулося далеко не відразу. Зокрема Тарас Шевченко терміна «українці» ще не вживає. У творах Степана Руданського етноніми «українці» і «русини» фігурують паралельно. Леся Українка вже взяла новий етнонім собі за псевдонім, хоч інколи все ж використовувала і назву «русини», «русько-український народ». Серед широких народних мас етнонім «українці» приживався як самоназва ще повільніше. Остаточно утверджується самоназва «українці» у Східно-Центральній Україні аж після національно-визвольних змагань 1917—1920 рр.

На Галичині та Буковині етнонім «українці» починає поширюватися з кінця ХІХ ст., коли там відбувається піднесення українського національно-культурного руху. Особливо цьому сприяли своєю діяльністю Іван Франко, Андрей Шептицький, Михайло Грушевський, а пізніше — рух січових стрільців і національно-визвольні змагання, включно з діяльністю УПА. Проте сприйняття народоназви «українці» як власної русинами Галичини затягнулося до Другої світової війни. На Закарпатті етнонім «українці» поширюється найпізніше — фактично аж після його приєднання до України в 1944 році. Як бачимо, український народ у процесі своєї непростої етнічної історії, під впливом певних обставин, змінив самоназву, і до того ж не так уже й давно. Взагалі ж випадки зміни народом самоназви у той час, коли сам народ продовжує існувати, трапляються досить рідко.

Василь Балушок
Дзеркало Тижня, № 27 (555)

* * *

Комментарии

rusin · 2007-06-28 20:09 · #

Весь цивілізований світ визнає, що територія звана нині як “Росія” фактично є московською колонією, а власне Московією, як і звалась донедавна. Що ж не влаштовувало Московських вельмож у власній назві? Чому москалі привласнили нашу праназву? Чи є на цю тему аналітика та факти?

Ариец · 2007-06-28 20:27 · #

rusin: се питання не таке легке як здається. До нього не варто підходити зі сторони примитивізму: що одна країна ніби-то вкрала назву у іншої, та й перейменувалась. Якщо й фігурує Ураїна на старих картах під назвою Russia, то потрібно ретельно обміркувати причини цих “перейменувань”…

територія звана нині

сей вираз звучить не вельми приємно, адже ти б сам образився (як і я), якби хтось назвав так нашу Україну.

Весь цивілізований світ визнає

одні шаблони з підручника для маніпуляції свідомістю :) Хто, де і на яких підставах вирішив, що його частина світу більш цивілізована аніж інша? І що вважати за цивілізованість? Ти б ще написав “історики всіх цивілізованих країн вирішили, що”…

rusin · 2007-06-30 16:46 · #

Арієць: Вибачаюся за , можливо, різкуваті визначення, та про імперський москвоцентричний устрій нинішньої Росії не потрібні свідчення істориків, чи політологів. Незаангажовані люди бачать це на власні очі сьогодні. Мене все-таки цікавлять основні причини, і хронологія перейменування Московії в Росію. Якось дивним чином губляться такі історичні факти. Думаю непросто так…

Виктор Глотов · 2007-08-26 15:57 · #

События сегодняшние имеют вчерашние причины, суть которых заключается в том, что против славян и арийцев (против русских) ведётся тысячелетняя тайная война похожих на людей тварей, именуемых в народе жидами. Они портят нашу породу и уничтожают нас физически. Самых больших успехов жиды достигли в западной малороссии, где бывшие славяне переродились в жидоподобные существа и превратились во врагов своим предкам и русским людям.

Ариец · 2007-08-26 22:57 · #

Хм… обычные люди там живут…

123 · 2007-11-20 14:12 · #

небуду утверждать нащёт того кто ведёт войну против словян, но в совокупности все враги своего добились, а союз добил остатки разумного населения славянского.

Руслан · 2007-11-21 14:33 · #

почти добил. Мы то есть!

VVR · 2007-11-29 14:56 · #

Не треба ускладнювати. Порівняйте з прикладом Туреччини.Її колонізували представники різних тюркських народів. Об’єднувало їх те, що всі вони були тюрки. При самоідентифікації це і стало головним. Вони присвоїли собі загальнотюркську назву турки. Так само сучасна Россія починалася як колонізовані різними руськими людьми землі.Втрачаючи своє чернігівське, сіверське, київске, чи ще інше коріння, вони самоідентифікувалися загальною назвою - руські (“русские”). Пізніше з формуванням Московської держави ця назва в народі зберігалася. Утворюючи нову імперію московський цар Петро витягнув назву Россія. Це було пов’язано з невпевненим становищем династії Романових. Адже Петро був тільки третім царем цієї династії і в пам’яті багатьох людей зберігалося обрання цієї династії боярами(тому Петро так жорстко боровся проти влади бояр, звівши нанівець їх владу, досить сильну при правлінні його батька). Аналогічних прикладів в історії багато, коли держави, в першу чергу монархічні, проголошують своє походження від славетних древніх держав для підвищення свого статусу. Петро, приймаючи назву Россійська імперія, проголошував історичне правонаступництво своєї держави від великої Київської Руси (звичайно не маючи на це історичних прав).До того ж це було обумовлено імперськими амбіціями на головування Москви над усіма руськими (тобто вийшовшими з древньої Руси) народами.

Кречет · 2008-01-04 23:39 · #

VVR, а что было делать, Приднепровцы сами разбежались кто-куды, одни подались к Латинянам (Галиция и Волынь), другие сели на порогах (Запорожская сечь), потом Речь Посполитая, потом Карл 12….да ваши предки сами расписались в собственном безволии, терь вот и пожинаете плоды…

1 · 2008-06-24 18:48 · #

Высосана из пальца история про украину и украинцев. Я даже в школе понял, что это все фигня. Все мы с одного дерева…

Gxost · 2008-06-24 19:33 · #

rusin: Детальніше можна прочитати про русинів тут: http://exlibris.org.ua/nakonechny/. Але візьміть до уваги, що для того, щоб зрозуміти, що до чого, необхідно ознайомитись із іншими фактами, зокрема з заселенням східної частини Росії козаками.

Виктор Глотов: Вы так рассуждаете, будто жид-провокатор :) Прям по Климову выходит :)

VVR: Назву “Росія” підсунуло русинське духовенство. В першу чергу їм треба дякувати.

1: Почитайте умных книжек, посмотрите, что к чему… Может тогда не будете говорить так категорично.

Богудан · 2008-06-24 22:44 · #

Не тот ли это Глотов, который на правых форумах размещает приглашения на антиукраинские массовые мероприятия?

Великий евразиец, ёпть…

Козак · 2008-06-27 00:15 · #

Насправді кожна нація прагне самовизначення. недаром греція не хоче визнавати македонію за те що одна з її провінцій називається так само. Тому, русини, як би вон и не називались, будуть українцями а українці залишаться русинами. Тому, слід об”єднуватися та продовжувати справу славетних предків. От я - Козак з Закарпаття - з задоволенням вип”ю чарку з козаком з Запоріжжя.

Gxost · 2008-06-27 11:57 · #

Козак: козаче, етнонім “українець” вже відслужив своє і ним крутять всі, кому не лінь. Українець - це русин, який прагне утворити незалежну державу Україна(наприклад, гетьман П. Скоропадський був підданий українізації, тобто йому передали національну ідею - утворення незалежної держави). Україна є, тепер час повертатися до коренів, згадувати, хто ми є і наводити порядок в собі і в державі.

Поміть, українцями звуться й усілякі пацифісти, хоча якщо вони пацифісти, то які ж вони українці?

Фомиченко · 2008-10-30 21:01 · #

Украина, Россия, Белорусь - братья русичи.

Rus · 2009-03-05 16:26 · #

Імперсько-шовіністичне гасло. Не більше. Омите кревом русинів.

Я сам из украинцев · 2009-05-26 03:25 · #

Не понимаю я вас братья украинцы, ну хотите называться русинами, так кто же вам мешает. Почему обязательно надо плевать ядовитой слюной в русских. Надо быть полным идиотом, чтобы не понимать, той пагубной политики противопоставления славянских народов. Что вы выиграете от того, что вы назовёте самых близких соседей кацапами, москалями или ещё как-нибудь уничижительно. Мы ветви одного древне-русского древа. Это смешно кода ветки одного дерева, соревнуются кому принадлежит общий ствол.

serg · 2009-05-26 12:17 · #

Плеваться ядовитой слюной? Да вы почитайте, что пишут ваши борзописцы об Украине и украинцах, о наших героях, о нашей истории! Даже Бульбу сделали "русским казаком"! И никакие мы не "ветки древнерусского дерева". Не знаете ни своей, ни нашей истории, а воспроизводите сталинские исторические глупости об "общей колыбели". Беларусы - потомки литвинов, нынешние русские - смесь финских племен, татар и завоёваных позже Псковских, Новгородских и Брянских славян, и лишь украинцы являются полностью славянским народом.

serg · 2009-05-26 12:32 · #

Хотя в главном я с вами согласен. Поодиночке нам каюк. Никто нас не любит, кроме... И вообче, всем здравомыслящим людям правого толка нужно обьединятся, ну хотя бы на расовой основе. Для все наших народов белый всегда был символом добра, а черный - зла. Так же написано и в Ведах: все чернокожие - дасью(враги). Сейчас они нас давят потому, что белые народы одолел индивидуализм и безбожие, потому что они разьеденены и считают врагами не черных, а друг друга. Но для этого необходимы взаимоуважение, признание права соседа жить так, как ему нравится. Мы, украинцы, не рассказываем же вам, русским, как вам усмирять Кавказ? А русский никогда не упустит случая поучить нас, как именно нам надо любить Родину, и что есть для нас эта Родина.

Serker · 2009-05-26 17:59 · #

Уважаемый, а кто такие литвины? Тюрки или арабы, наверное? А насчет "русского казака" Бульбы - прочитайте оригинал, хотя бы адаптированный для сегодняшней школы.

Я сам из украинцев для serg · 2009-05-27 20:12 · #

"Не знаете ни своей, ни нашей истории, а воспроизводите сталинские исторические глупости об "общей колыбели". "

Я понимаю, что сейчас на Украине полное отрицание общих корней Ж:)

Просто прочтите ради любопытства несколько статей Клесова Анатолия Алексеевича, профессора биохимии Гарвардского университета.

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/008a/02111141.htm http://www.lebed.com/2009/art5471.htm http://www.lebed.com/2009/art5482.htm

Я сам из украинцев для serg · 2009-05-27 21:31 · #

Ещё продолжение первой статьи http://www.lebed.com/2008/art5386.htm

Степан · 2010-07-28 13:54 · #

Современное название "Россия" действительно получилось из- за кражи "великого" Петра у западных соседей в 1721г. Об этом свидетельствует пресса того времени. Поройтесь. Да... никто не думал, что современные украицы окажутся такими живучими. А что косается "общих корней": когда-то Бог создал Адама и Еву, но бомбочки производят все. А самое то важное- а почему? Братику на День Рожденя???

Dot · 2010-10-21 17:22 · #

Не во всем согласен с автором. Название Україна не имеет никакого отношения к приграничью, что равносильно окраине. В этом он грубо ошибается. Автор все таки под влиянием имперских выдумок. Просто нужно элементарно проанализировать слово. Здесь ясно и очевидно что слово Україна состоит из двух слов "У" и "Країна". Слово "У" означает ВНУТРИ, Країна соответствует московскому СТРАНА. То есть Україна -територия внутри страны, при этом полная територия. То есть полная територия страны Русь. Шевченко еще применял Вкраїна, что однозначно так как "У" и "В" здесь играют одну роль. В древних летописях имеется слово Оукраина. Но это другое слово хотя чем то похоже как похоже и Окраина, оба только похожи.

Варяг · 2010-10-21 19:49 · #

Dot, название "Украина" применяла шляхта Речи Посполитой по отношению к территории Царства Русского вошедшего в состав РП вместе с Княжеством Литовским( тот же Гедеминд носил титул Царь Русский, Великий Князь Литовский). Почему украина, так потому, что отдела РП от Московской Руси. Украина это трансформированная Окраина, буквы "У" и "О" заменяются в славянском языке, так Росия по польски, Русия по русски. Россия, Руссия – это давно доказанный факт. Русских поляки называют Россиянами(именно Русских, а не поданных всей Империи). А нацию-«украинцы» сформировала военная разведка генерального штаба Австро-Венгерской Империи для удержания в составе Австрии Земель Великой Киевской Руси, а именно КарпатоРусии(читайте хотя бы А.Дикий «Неизвращённая история Украины-Руси»).Сибирь тоже украиной для Русского Московского Царства была, так что её украинцы, что ли освободили от ига монгольского. Dot, вы что казак? Али, так. serg (и для таких как он) Хорошо всем обливать грязью Русских, называть недоносками, москалями(польское слово кстати), алкашами, помоями и прочими нечистотами. Россию -шовинисткой, помойкой, ублюдочной демократией, оккупантом, и пр. А, сами живете в точно такой же стране со спивающемся в огромных темпах населениям, наркоманией среди подростков младше 14 лет, поставляющей девочек для борделей всего мира, даже в Киеве турки и западноевропочеловеки спокойно снимают девок за 200 и меньше баксов, продающим оружие своей действующей армии(такое ощущение, что танки, сау, и установки ПВО, наверно вам на фиг оружие ненужно, на НАТО, что ли надеетесь так оно вас само СОЖРЁТ вы для них недочеловеки почитайте что европейцы и американцы в частности вообще думают о славянах) для недоразвитых стран третьего мира. Вот когда наведёте у себя порядок, тогда мы вас и послушаем, а сейчас мы в одинаковых условиях, и далеко не в лучших и безперспективных. А про Кавказ, так вы нам очень помогли поставляя своих бандеровских головорезов в помощь боевикам дудаева резать пацанов 18-19 лет (которые даже курс молодого бойца толком не прошли, а АК видели только в школе на НВП и вот в бою) и взрывать полузаправленные танки без ДЗ,ЗИПа и кап.рема и специалистами Саакашвилю сбивать Русских лётчиков и мочалить Русских Миротворцев( у которых был приказ не стрелять) и Мирное безоружное населения Осетии, к стати родственных нашим народам на основе общих Сарматских корней в отличии от грузин. Ой, какой-то я не толерантный, да и плевать. Русские и украинцы братья просто вы serg не из нашей семьи.

Олеґ · 2011-09-05 13:55 · #

http://demotivators.ru/posters/597273/vot-eto-rodina.htm

Владимир · 2012-01-09 17:37 · #

У украинцев вымышленное имя и искусственный язык. К чему спорить, просто возьмите древнерусские летописи, даже грамоты 14-17 века и почитайте. Там нет современной украинской мовы. Сейчас они уже так напичкали древний русский язык (на котором говорили их предки) польскими, немецкими, румынскими, венгерскими и тюркскими словами , что это уже с трудом можно назвать славянским языком. Даже старинные украинские песни ближе к современному русскому языку чем к украинской мове ( я их читаю и понимаю, а вот мову без знания польского языка уже не понять). Слово "москаль" тюркского происхождения, так тюрки назавали москвичей.

Іван · 2012-09-15 15:01 · #

Ось Ви і договорилься ,що москалі не словяни,якщо би ви були словяни то розуміли польську мова,а также чеську,словацьку і інші словянські мови.Ваша мова це суржик угро-фінської і церковно словянської мов.

Сергій · 2013-06-02 13:44 · #

Владимир: Во-первых древнерусский язык – это не современный “русский”-российский язык и не современный украинский язык
Во-вторых: русским языком до XVIII века назывался как раз украинский, а не российский язык, Украина не признаёт “русский” язык русским – укр: російська мова, не руська мова, и русских русскими – росіяни
В-третьих: многие оригиналы древнерусских летописей уничтожались и переписывались на современный российский язык и переписывались под выгодною для России историю.
Если б Украина получила независимость раньше сейчас бы может быть она звалась бы Русью, мы – русинами, которые разгаваривают на русском языке Москаль – это упрощенное от слова московит, название употребляемое русинами по отношению к жителям Московии

Іван: повністю згоден, що російська мова – це суржик угро-фінської і церковнослов’янської мови яку насаджували угро-фінам через церкву їхні колонізатори -русини.
dciadxwhcg · 2014-03-25 16:33 · #

APkbvH <a href=“http://bksbyaqkgrec.com/”>bksbyaqkgrec</a>, [url=http://tficcojpiyqs.com/]tficcojpiyqs[/url], [link=http://tscyfseymeep.com/]tscyfseymeep[/link], http://phdlfjbpizgj.com/

Дід · 2014-09-30 03:00 · #

“Просто прочтите ради любопытства несколько статей Клесова Анатолия Алексеевича”

Тут вообще то нужно еще и понимать что там написано. Молекулярная генеалогия изучает происхождение людей а не происхождение народов, народ в сегодняшнем понимании это устоявшаяся общность людей. Два родных брата, одни член общества книголюбов, другой общества любителей книги, братья родные, а вот общества не имеют между собою ни чего родственного.

Так что “Я сам из украинцев” это происхождение, но не принадлежность к народу, в россии много таких, но это не делает народы родственными. Они, народы – общности, не происходят ни один от другого не от общего предка.

Яррись · 2015-10-03 09:16 · #

Спочатку наші давні предки – русичі та русини – русифікували угро-тюркську Московію, а русифіковані ординські московіти, захоплюючи чужі землі, поширювали та зміцнювали цю саму русифікацію. Згодом Московія стала Російською імперією, а москалі почали називатися «русскими». Подібних ситуацій, коли один етнос запозичує самоназву від іншого етносу, в історії людства було чимало. Проте наш випадок обтяжений тим, що фейкові «русские» почали карально-ідеологічну війну проти СПРАВЖНІХ руських людей – русичів та русинів, котрі відмовилися ототожнювати себе з москалями. Мета цієї війни полягала в тому, щоб переконати перш за все самих себе, а також русичів-русинів та увесь світ, що «русские» московіти, русичі-русини та бєларуси – це єдиний триголовий народ. Москалям це потрібно було для того, щоб привласнити собі історію та культуру давньої України-Русі (Києвсько-Чернігівсько-Галицької) для виправдання власної занадто агресивної експансії супроти русичів-русинів та бєларусів.
Однак цю понад трьохсотлітню війну фейковорусские москалі програли: якщо у першій половині ХХ ст. більшість землян або нічого не чули про Україну та Бєларусь, або ж сприймали їх як невід`ємні частини Російської імперії, то сьогодні ПЕРЕВАЖНА більшість землян чітко знають, що Україна та Бєларусь – це суверенні країни-держави, а їхні громадяни – самодостатні нації, котрі пов`язані з Росією лише тим, що тривалий час були окуповані Російською імперією.
У цій геоетнічній перемозі над москалями надзвичайно важливі три чинники. Перший: те, що Наддніпрянські та лівобережні русичі, починаючи з другого десятиліття XVIII віку почали називати себе Українцями, аби відмежуватися від псевдорусских московитів, бо на той час і в тих умовах це був далекосяжний крок, який зрештою виправдав себе перемогою над рашистами-шовіністами. Другий: те, що ці самі русини-українці розпочали національно-визвольний культурний рух за відновлення власної державності, бо Українець – це Русич, котрий прагне відродити суверенну державу Україна-Русь. А третій чинник полягає в тому, що русичі/русини-українці виявили дивовижну стійкість та послідовність у досягненні цієї мети: від національно-визвольної революції Зіновія-Богдана Хмельницького – до нинішньої Донбаської війни.
Відтак сьогодні для Українців стає нагальною необхідність повернути собі давню самоназву русичі/русини, аби остаточно позбавити рашистів можливості маніпулювати та спекулювати руською тематикою та створювати якісь міфічнофейкові «русские миры» для виправдання власних агресивних кривавих злочинів проти ЛЮДСЬКОСТІ. Але це не тільки наше право, але й наш ОБОВ`ЯЗОК перед усіма землянами: наші давні предки цих ублюдків породили, а ми, як спадкоємці русичів, зобов`язані виправити їхню помилку – знищити рашистську мразь. Бо це наша Карма-Кара – ніхто інший за нас цього не зробить. Й починати цю справу потрібно з того, щоб офіційна назва нашої держави була УКРАЇНА-РУСЬ.

PS. Сьогодні рашистські міфотворці вже придумали фейкову легенду про те, що Сирія – це споконвічнодавні російські землі.

Ивандва · 2017-04-26 08:46 · #

Действительно, читая даже самые древние рукописи и летописи и договоры киевских князей с греками и тд легко сочетается тот язык и фразеология с современным русским языком, но никак не с современным Украинским языком. Видимо это происки поляков. Начиная с хмельниччины они стали понимать, что объединённые Россия и Украина представляют смертельную угрозу для Польши. Для нейтрализации этого поляки задействовалине не военный, а интеллектуальный фактор. Они переформатировали народ Киевской руси. Убедили в том, что они не русские, а украинцы т.е. Отдельный этнос, помогли разработать украинскую грамматику, многие поляки прикинулись украинцами и написали антимоскальские программы, теории и гимны “ще не вымерла Украина” и тд. Ради этого же поляки подняли три восстания против России
И хотя потерпели поражения, но показали украинцам что такое национальная солидарность и борьба за свободу. Украинцы повелись на это и переформатировались буквально до “это не скаче тот …” . Польский план удался. Теперь нам вместе надо искать способ как из этого капкана выбраться.

Олександр · 2020-11-11 18:13 · #

Прямо-таки таємна змова проти росіян. Як у нас кажуть: “ми такі гарні, а нас усі обіжають”.
Але дайте відповідь хоч на два питання. 1. Як у 17-18 столітті поляки переформатували вже не існуючий народ Київської Русі. 2. А графіті на стінах Софії Київської теж поляки надряпали, таємно пробираючись у Київ під стінами Печерської фортеці? І написи на корчагах та берестяних грамотах у давньоруських знахідках теж ними підроблені?

Gigi Smith · 2021-04-15 10:51 · #

Я не хочу жить вечно, потому что я знаю, что я буду жить напрасно www.financialadvisorfresno.com

acrehovot · 2021-07-16 23:21 · #

I think this is among the most vital information for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things, The website style is great, the articles is really nice : D. Good job, cheers
More Info At: טכנאי מזגנים ברחובות

acrishon · 2021-07-16 23:21 · #

I think this is one of the most significant info for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The website style is ideal, the articles is really excellent : D. Good job, cheers
More Info At: טכנאי מזגנים בראשון לציון

allmylisting · 2021-07-16 23:21 · #

I think this is among the most vital information for me. And i’m glad reading your article. But should remark on some general things, The web site style is ideal, the articles is really nice : D. Good job, cheers
More Info At: אינדקס עסקים

centerplumber · 2021-07-16 23:21 · #

I think this is one of the most significant information for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on some general things, The web site style is wonderful, the articles is really nice : D. Good job, cheers
More Info At: אינסטלטור

asakimweb · 2021-07-16 23:21 · #

I think this is among the most important info for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on some general things, The website style is ideal, the articles is really excellent : D. Good job, cheers
More Info At: אינדקס עסקים

coolpageil · 2021-07-16 23:21 · #

I think this is among the most significant info for me. And i am glad reading your article. But want to remark on some general things, The site style is wonderful, the articles is really nice : D. Good job, cheers
More Info At: קידום אתרים

expertarticlesil · 2021-07-16 23:21 · #

I think this is one of the most important information for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on some general things, The site style is great, the articles is really excellent : D. Good job, cheers
More Info At: פרסום מאמרים

businessindex · 2021-07-16 23:22 · #

I think this is among the most significant info for me. And i am glad reading your article. But should remark on some general things, The web site style is great, the articles is really excellent : D. Good job, cheers
More Info At: אינדקס עסקים

designforunet · 2021-07-16 23:22 · #

I think this is among the most important information for me. And i am glad reading your article. But should remark on few general things, The website style is ideal, the articles is really nice : D. Good job, cheers
More Info At: קידום אתרים

businesslistingweb · 2021-07-16 23:22 · #

I think this is one of the most vital info for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on some general things, The website style is great, the articles is really nice : D. Good job, cheers
More Info At: אינדקס עסקים

locksmithpetahtikva · 2021-07-16 23:22 · #

I think this is one of the most significant info for me. And i am glad reading your article. But want to remark on few general things, The web site style is perfect, the articles is really great : D. Good job, cheers
More Info At: מנעולן בפתח תקווה

hayedia · 2021-07-16 23:22 · #

I think this is among the most significant information for me. And i am glad reading your article. But want to remark on few general things, The site style is wonderful, the articles is really nice : D. Good job, cheers
More Info At: אינדקס עסקים

locksmithholon · 2021-07-16 23:22 · #

I think this is among the most significant info for me. And i am glad reading your article. But want to remark on few general things, The web site style is ideal, the articles is really nice : D. Good job, cheers
More Info At: מנעולן בחולון

myarticlesil · 2021-07-16 23:22 · #

I think this is among the most vital info for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things, The website style is ideal, the articles is really excellent : D. Good job, cheers
More Info At: פרסום מאמרים

locksmithramatgan · 2021-07-16 23:22 · #

I think this is one of the most significant information for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on some general things, The site style is ideal, the articles is really great : D. Good job, cheers
More Info At: מנעולן ברמת גן

myadsil · 2021-07-16 23:23 · #

I think this is one of the most important info for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on few general things, The site style is wonderful, the articles is really excellent : D. Good job, cheers
More Info At: אינדקס עסקים

locksmithrehovot · 2021-07-16 23:23 · #

I think this is one of the most vital info for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The site style is ideal, the articles is really great : D. Good job, cheers
More Info At: מנעולן ברחובות

myservicesil · 2021-07-16 23:23 · #

I think this is among the most important information for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on few general things, The website style is wonderful, the articles is really excellent : D. Good job, cheers
More Info At: אינדקס עסקים

ngdesign · 2021-07-16 23:23 · #

I think this is one of the most significant info for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things, The site style is great, the articles is really great : D. Good job, cheers
More Info At: תחפושות לפורים

manulan365 · 2021-07-16 23:23 · #

I think this is one of the most important information for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on some general things, The site style is ideal, the articles is really great : D. Good job, cheers
More Info At: מנעולן

plumbingservices · 2021-07-16 23:23 · #

I think this is among the most vital information for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things, The website style is wonderful, the articles is really great : D. Good job, cheers
More Info At: אינסטלטור

roofsealingil · 2021-07-16 23:23 · #

I think this is one of the most significant information for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The site style is wonderful, the articles is really nice : D. Good job, cheers
More Info At: איטום גגות

plumberman · 2021-07-16 23:23 · #

I think this is among the most significant info for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The web site style is wonderful, the articles is really excellent : D. Good job, cheers
More Info At: אינסטלטור

solarrehovot · 2021-07-16 23:24 · #

I think this is among the most significant info for me. And i am glad reading your article. But should remark on some general things, The website style is great, the articles is really excellent : D. Good job, cheers
More Info At: דודי שמש ברחובות

thepublishes · 2021-07-16 23:24 · #

I think this is one of the most vital info for me. And i am glad reading your article. But want to remark on few general things, The web site style is wonderful, the articles is really excellent : D. Good job, cheers
More Info At: פרסום מאמרים

yakirmadbir · 2021-07-16 23:24 · #

I think this is among the most important information for me. And i am glad reading your article. But want to remark on few general things, The site style is great, the articles is really nice : D. Good job, cheers
More Info At: מדביר

tipmeil · 2021-07-16 23:24 · #

I think this is among the most vital info for me. And i’m glad reading your article. But should remark on few general things, The web site style is great, the articles is really great : D. Good job, cheers
More Info At: פרסום מאמרים

Помощь по Textile